Учнівське самоврядування “Сонячна держава” 5 – 11 клас

Моделюється незалежна держава, до складу якої входять міста -клуби за інтересами.

Керує державою – Президент. У грі програються основні етапи створення держави: вибори президента, формування уряду, прийняття програми життя, організація спільного прийняття рішень з різних направлень життя держави. У грі можна не моделювати економічну платформу держави, наявність власної валюти, не створювати виробництва та фірми. Основна увага рекомендовано зосередити на організації життя громадян держави.

Головним законом держави є Конституція.

Структура:

 

На першому етапі створюються незалежні міста. Основним направленням діяльності міст є профільна направленість.

На другому етапі мешканці обирають керуючи органи (Президента та президентську раду), держава визначає ролі та функції своїх членів, створюють державні інститути, Конституцію, визначають стратегію власного розвитку та власні інтереси.

На третьому етапі створюються умови для реалізації творчих здібностей кожного мешканця держави, моделюються ігрові ситуації, що потребують проявлення лідерських якостей, самостійного прийняття рішень, вміння поєднувати зусилля однодумців.

На четвертому етапі проводиться аналіз та самоаналіз, вивчається суспільна думка, підводяться підсумки гри.

Зміст діяльності реалізується у п’ятьох  міністерствах:

 • міністерство культури і відпочинку;

 • міністерство інформаційно – комунікативної діяльності;

 • міністерство МАН;

 • міністерство дисципліни і порядку;

 • міністерство фізкультури та спорту.

Міністерство культури і відпочинку:

 • організовує естетичне виховання учнів;

 • організовує відпочинок учнів в позаурочний час, залучаючи їх до проведення вечорів відпочинку, дискотек, зустрічей за «круглим столом», оглядів – конкурсів, фестивалів, концертів тощо;

 • розвиває творчі здібності шляхом залучення їх до роботи гуртків, секцій, учнівських об’єднань, творчих груп за інтересами;

 • займається волонтерськими акціями;

 • добирає матеріали для написання сценаріїв різноманітних свят, вечорів, зустрічей;

 • займається оформленням і дизайном;

 • проводить пошукову роботу, заходи військово – патріотичного спрямування;

 

Міністерство інформаційно – комунікативної діяльності:

 • забезпечує гласність діяльності органів учнівського самоврядування;

 • розвиває у дітей вміння збирати інформацію, залучає їх до обговорення тем рубрик і матеріалів шкільних газет,

 • сприяє підвищенню інтересу до життя школи;

 • збирає та обробляє дані, надає інформацію щодо подальшої діяльності органів учнівського самоврядування.

 

Міністерство МАН:

 • проводить роботу, спрямовану на формування в учнів свідомого ставлення до навчання;

 • організовує консультаційну допомогу з предметів;

 • бере участь у проведенні предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів;

 • забезпечує можливості для прояву ініціативи, творчості, самодіяльності учнів у процесі навчально-пізнавальної діяльності;

 • організовує конкурси ерудитів, проводить інтелектуальні ігри з метою виявлення обдарованих дітей та закріплення програмового матеріалу з різних предметів.

 

Міністерство дисципліни і порядку:

 • забезпечує захист прав та інтересів учнів;

 • формує у учнів навички здорового способу життя;

 • здійснює соціальний захист учнів з малозабезпечених сімей, сиріт, напівсиріт;

 • контролює дотримання дисципліни в позаурочний час;

 • контролює санітарний стан класів;

 • контролює рейтинг класів по дисципліні і порядку.

Міністерство фізкультури та спорту.

 • Залучає учнів до спортивно – масової роботи;

 • Займається туризмом;

 • Організовує краєзнавчі експедиції;

 • Вивчає природу рідного краю.

 

Міністерство «Країни барвінкової».

 • Співпрацює з вожатими-наставниками школи;

 • Організовує культпоходи для молодших школярів;

 • Планує заходи на навчальний рік;

 • Звітує про проведені заходи.


Конституція
ДО “Сонячна держава”Прийнята на Референдумі Дитячого об’єднання “Сонячна держава”
Громадяни Дитячої Республіки “Сонячна держава”, висловлюючи власну суверенну волю, керуючись Конвенцією про права дитини, яка прийнята 20 листопада 1989 року Генеральної Асамблеєю ООН, спираючись на багаторічну історію дитячих організацій, риймають цю Конституцію – Основний закон Дитячого об’єднання “Сонячна держава”

Розділ 1. Загальні положення.

Стаття 1. Дитячого об’єднання (ДО) є правою державою.

Стаття2. Суверенність ДО розповсюджується на всю територію КСШ №118

Стаття 3. Найвища цінність держави – діти, їх життя та здоров’я, гідність, недоторканність та безпека; їх права гарантовані Конвенцією про права дитини ООН та дійсною Конституцією.

Стаття4. Громадянином ДО є кожен учень КСШ № 118 та педагогічний працівник, який поважає та додержується статей даної Конституції та законів ДО.

Стаття5. Найвищим виявленням влади є вільні вибори та референдум.

   Стаття 6. Конституція ДО має найвищу силу. Закони та інші нормативні акти приймаються на основі Конституції ДО та повинні їй відповідати.

Розділ 2. Права, свободи та обов’язки громадян ДО.

Стаття7. Всі діти вільні та рівні в своїх правах. Права та свободи громадян ДО невід’ємні та непорушні. ДО забезпечує умови для вільного життя та всебічного розвитку кожного її громадянина.

Стаття8.Права та свободи громадян ДО, що закріплені даною Конституцією не є вичерпними.

Стаття9. Кожен має невід’ємне право на життя.

Стаття10. Кожен мешканець ДО має право на повагу та захист власної гідності.

Стаття 11. Гарантується тайна переписки та інших повідомлень (кореспонденції).

Стаття12. Гарантується свобода думки та слова, свобода масової інформації. СтаттяіЗ. Кожен має право на свободу світобачення та віросповідання.

Стаття14. Громадяни мають право на участь у керуванні справами держави як безпосередньо, так і через власних представників; обирати та бути обраним в органи державної влади.

Стаття15. Гарантується свобода творчості (літературного, художнього, технічного тощо). Кожен має право володіння, користування та розпорядження результатами власної інтелектуальної та творчої діяльності.

Стаття 16. Кожен має право на працю.

Стаття17. Кожен має право на відпочинок, на участь в культурному житті, на доступ до культурних цінностей.

Стаття18. Кожен має право на охорону здоров’я.

Стаття 19. Кожен повинен не спричиняти шкоди природі, культурній спадщині

 

Стаття20. Кожен повинен бережливо відноситися до державного, колективного та особистому майну.

Стаття21. Кожен повинен підвищувати свій культурний рівень.

Стаття22. Кожен повинен дотримуватися Конституції, законів ДО, моральних та етичних норм.

Розділ 3. Президент ДО.

Стаття23. Президент є головою держави, гарантом дотримання Конституції, прав та свобод громадян республіки.

Стаття24. Президент обирається строком на один рік громадянами держави на основі загального, рівного та прямого виборчого права таємним голосуванням.

Стаття25. Президентом може бути кожен громадянин держави не молодше 14 років.

Стаття26. Порядок обирання Президента визначається Законом “Про вибори Президента ДО»

Стаття27. Президент ДО в рамках своєї компетенції:

 • Координує діяльність державних органів;

 • Слідкує за дотриманням правил гри всіма її учасниками;

 • Назначає референдум з питань, що потребують врахування думки всіх

  громадян;

 • Підписує прийняті закони;

 • Нагороджує державними нагородами республіки.

Стаття28. Президент приступає до виконання своїх обов’язків з моменту інаугурації.

Стаття29. Припинення повноважень Президента можливе за власним бажанням чи за рішенням не менше двох третин голосів громадян республіки, прийнятим на референдумі.

Розділ4. Уряд.

Стаття 30. Законодавчу та виконавчу владу в ДО виконує Уряд – Президентська Рада (ПР).

Стаття 31. Членами ПР стають 5 кандидатів в президентів, що отримали в результаті проведених виборів найвищий рейтинг. Вони очолюють міністерства. Головою Уряду є Президент.

Стаття32. Рішення про винесення проекту закону на референдум приймається більшістю голосів членів ПО. Закон вважається прийнятим, якщо за його прийняття проголосувало не менше чим дві третини громадян ДО.

Стаття ЗЗ. Право законодавчої ініціативи мають: Президент, ПР та суспільні об’єднання громадян чисельністю не менше 20 чоловік.

Стаття34. ПР (Президентська Рада):

 • Здійснює міри з охорони прав та свобод громадян;

 • Розробляє проекти законів;

 • Забезпечує виконання соціальних програм (культурні та навчальні заходи);

 • Забезпечує виконання правил гри всіма її учасниками;

 • Здійснює інші повноваження, які покладає на нього Президент.

Стаття35. ПР приймає про становлення більшістю голосів.

СтаттяЗ6. Засідання ПР проводиться за необхідністю, але не менше ніж 1 раз на два тижні.

Розділ 5. Порядок внесення поправок.

Стаття37. Пропозиції про внесення поправок в Конституцію можуть вносити Президент, ПР, а також групи громадян чисельністю не менше 20 чоловік.

Стаття38. Рішення про внесення поправки виноситься на референдумі. Поправка вважається прийнятою, якщо за неї проголосувало не менше ніж дві третини громадян ДО.

Залишити відповідь